Bases del Concurs El Laurel

XIX EDICIÓ DEL CONCURS DE RELATS BREUS EL LAUREL
Click aquí para ver las bases en Castellano

BASES DEL CONCURS

PRIMERA. Totes les obres que es presentin seran en prosa, inèdites i amb una extensió màxima de 5 fulls (format A4). Podran estar redactades en castellà o en català. Es presentaran mecanografiades a espai i mig, a una sola cara i amb lletra times, arial, calibri (o similar) i a mida de lletra 12. Els relats s’identificaran amb un Títol, i es presentaran per triplicat, enquadernats, grapats o units per un simple clip (no s’admetran treballs presentats en fulls separats ordenats o sense ordenar).

SEGONA. Cada obra portarà un sobre adjunt (PLICA) a l’exterior del qual constarà el Títol de l’obra, i a l’interior figuraran: Nom i Cognoms, Adreça, DNI, Telèfon i Adreça electrònica de l’autor. Les obres que portin alguna dada que les identifiqui d’alguna altra forma diferent a aquesta, no entraran al concurs. S’admeten un màxim de cinc relats per autor, però en cap cas es publicarà més d’un a l’antologia.

TERCERA. El XIX Certamen Literari El Laurel estarà dotat amb un primer premi per al guanyador de 400- € (QUATRE-CENTS EUROS) i dos exemplars de l’antologia que s’editi. També es lliurarà una menció d’honor per a l’obra d’un «autor proper», de 100- € (CENT EUROS) més un exemplar de l’antologia, sent considerades com a «properes» aquelles obres lliurades en mà a qualsevol de les seus de recepció. I, per últim, també s’establiran vuit mencions especials, a les que se’ls lliurarà un exemplar de l’antologia.

QUARTA. El termini d’admissió dels relats serà el comprès entre el 15 de febrer i el 30 d’abril de 2024, ambdós inclosos, i s’hauran de fer arribar a qualsevol de les adreces que es detallen a continuació:

‑ ATENEU SANTFELIUENC c/ Vidal i Ribas, 23 baixos 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
‑ EL LAUREL c/ Floridablanca, 140 baixos 08011 Barcelona
‑ LLIBRERIA BARRA/LLIBRE SANTS c/ Riego, 13 baixos 08014 Barcelona
‑ LLIBRERIA BARRA/LLIBRE SANT FELIU c/ de Dalt, 2 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
– LLIBRERIA BARRA/LLIBRE SANT FELIU c/ de Dalt, 2 08980 Sant Feliu de Llobregat

No s’acceptaran relats presentats per correu electrònic, ni en cap altre suport informàtic.

CINQUENA. La resolució del Certamen es realitzarà durant el mes de novembre de 2024 en un sopar organitzat pel Bar de l’Ateneu. La data concreta es donarà a conèixer amb prou antelació i hi hauran d’assistir els autors de les deu obres antologades (l’organització podrà disculpar o comprendre els autors que no puguin assistir, segons cregui convenient). Igualment, es comunicarà a través dels mitjans de comunicació.

SISENA. El jurat estarà format pels membres de l’Associació La Mordida Literària.

SETENA. No es mantindrà correspondència amb els concursants ni es tornaran els relats presentats al concurs, que seran destruïts després del veredicte del jurat, llevat de les obres premiades.

VUITENA. El veredicte del jurat, a tots els efectes, serà inapel·lable. De forma excepcional, el jurat podrà declarar desert el concurs, així com atorgar un nombre menor de vuit mencions especials.

NOVENA. Les deu obres premiades (guanyador, menció d’honor i vuit mencionsespecials) formaran part de l’edició de la XVIII Antologia de relats breus El Laurel, deixantconstància que els autors no percebran regalies pels drets d’autoria en aquesta edició.Igualment, el jurat es reserva el dret de convidar altres autors a participar de la mateixa,arribant amb ells a l’acord que cregui pertinent. El jurat també es reserva el dret a nopublicar l’antologia en cas de no tenir un nombre suficient de relats premiats. Finalment,el jurat es reserva el dret d’interpretació de les presents bases.

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres a través de:

Click aquí para ver las bases en Castellano